środa, 19 sierpień 2020 07:01

Ograniczenia edukacji dzieci i młodzieży

Napisane przez

Powszechnie wiadomo że wirus SARS-Cov2 nie ma wpływu na zdrowie dzieci i młodzieży i jest w młodych organizmach szybko eliminowany. Stąd też duże zaniepokojenie budzą rozwiązania które ograniczyły procesy nauki i edukacji wśród młodych ludzi, którego reperkusje są trudne do jakiej kolwiek oceny. Pewne jest że nie jest to obojętne dla wiedzy i umiejętności jakie młodzi ludzie wyniosą z okresu edukacji. Pozostawi to na pewno w sferze społecznej spore obciążenie. W obecnych czasach wiedza i edukacja to podstawa zapewnienia państwu zachowania konkurencyjności i zapewnienie mu dobrobytu jego obywateli. To nasze Dobro Wspólne nad którym powinniśmy pracować razem jako społeczeństwo. Reperkusje ograniczania dostęu do wiedzy są trudne do oceny, ale ich katastrofalne następstwa mogą być odczuwalne już za kilka lat. 

środa, 19 sierpień 2020 06:21

Ograniczenia sprzedaży w punktach handlowych.

Napisane przez

Skuteczność ograniczeń sprzedaży w punktach handlowych omawia odpowiedź na zapytanie w tej sprawie skierowane do Komendy Głównej Policji, gdzie dla osób, którre z przyczyn zdrowotnych nie mogą mosić maeczek wskazano że nie ma podstaw do odmowy obsługi takich klientów w sklepach, czy innych miejscach publicznych.

Załączona odpowiedź w sposób jednoznaczny określa, że naruszone są nasze prawa i sklepy nie mają prawa odmówić obsługi klientów bez maseczki. W naszym przekonaniu naruszeniem naszych praw jest samo domaganie się uzasadnienia przez osoby do tego nie uprawnione aby wykazać dlaczego nie nosimy maseczki. Narusza to prawa RODO do zachowania naszej prywatności w kwestiach zdrowia. Wymaganie aby często publicznie tłumaczyenie się z naszych osobistych problemów zdrowotnych jest naruszeniem

środa, 19 sierpień 2020 05:43

Czy wprowadzane rozporządzenia są bublem prawnym?

Napisane przez

W dobie zagrożeń naszego zdrowia potrzebne są skuteczne i sprawne rozporządzenia , regulujące kwestie organizacji naszego życia w sposób adekwatny do zagrożeń i ich zapobieganiu. Kwestie te uregulowane prawnie są już w ustawie zasadniczej, w naszej Konstytucji. Mówią o tym liczne punkty i paragrafy, czyniąc wskazówki jak powinien postępować rząd aby zgodnie z tymi regułami przeciwdziałać skutecznie zagrożeniom różnego typu, w tym przede wszystkim w obliczu klęsk żywiołowych, zakłóceń życia społecznego, zagrożeń agresją militarną, stanu wojennego czy epidemii. Stąd zaskakujące jest, że produkuje się rozporządzenia, które są w swej naturze niezgodne z Konstytucją i które z mocy decyzji ministrów mają wpływać na nasze życie, ograniczając prawa obywatelskie, wpływając na nasze życie w wielu aspektach zdrowotnych, ograniczenia wolności, ekonomii, gospodarki w sposób nie zgodny z obowiązującym prawem.

wtorek, 18 sierpień 2020 11:32

Maseczki - aspekty zdrowotne

Napisane przez

Skład powietrza wdychanego i skład powietrza wydychanego różnią się nieco od siebie – głównie jeśli chodzi o wartości
procentowe poszczególnych składników.

Wdychamy:
• azot – 78%
• tlen-21%
• inne gazy – 1%
• dwutlenek węgla – 0,04%.

Z kolei w powietrzu wydychanym można wyróżnić:
• azot – 78%
• tlen – 17%
• dwutlenek węgla – 4%
• inne gazy – 1%.

1a. Pomiar poziomu tlenu pod maską chirurgiczną.
https://youtu.be/EOa8fE3yxvE

2. Czym jest niedobór tlenu?
(Z ulotki firmy Linde, która specjalizuje się w dostawach na rynek gazów technicznych oraz sprzętu do robót wykonywanych w atmosferze zubożonej w tlen)
Normalny skład powietrza to około 21% obj. tlenu, 78% obj. azotu i 1% obj. Innych gazów. Tlen potrzebny jest do podtrzymania życia wszystkich organizmów, w tym również ludzi. Jeżeli procentowa zawartość tlenu się zmieni, ludzie mogą zostać poważnie zagrożeni, a skrajnym efektem tego narażenia może być śmierć. Jeżeli procentowa zawartość tlenu w powietrzu zostanie zredukowana przez jego usunięcie albo przez dodanie innych gazów tak, że zawartość tlenu będzie poniżej 21%, mówimy wówczas o niedoborze tlenu.

Spadek zawartości tlenu poniżej 15% obj., powoduje gwałtowne osłabienie funkcji fizjologicznych i umysłowych człowieka. Jeżeli nastąpi dalszy spadek zawartości tlenu do ok. 10% obj. tlenu w powietrzu człowiek niepostrzeżenie stracić przytomność. Poniżej 8 % obj. tlenu już po kilku minutach może nastąpić śmierć przez uduszenie, o ile nie zostanie natychmiast podjęta resuscytacja.

3. Hiperkapnia (ang. hypercapnia) - skutek oddychania powietrzem zawierającym zbyt dużo CO2.

(na podst. Wikipedii)
Stan hiperkapnii zwykle wyzwala w organizmie odruch zwiększenia czynności oddychania. Inne objawy obejmują zaczerwienienie skóry, szybki puls, szybki oddech, duszność, tiki mięśni, zmniejszoną aktywność nerwową, ból głowy, splątanie i letarg. Może powodować zwiększenie skurczu serca, podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi oraz tendencje do zaburzeń rytmu serca.
W przypadku ciężkiej hiperkapnii stwierdza się dezorientację, panikę, hiperwentylację, drgawki, utratę przytomności, aż w końcu śmierć.

3a. Wdychanie CO2 - tolerancja organizmu ludzkiego na na zwiększoną koncentrację CO2 (na podstawie: https://pl.qwe.wiki/wiki/Hypercapnia)

Tabela:

% CO2 w powietrzu wdychanym Oczekiwana tolerancja atmosfery o podwyższonym CO2 opis
0,028 dożywotnia normalna atmosfera
0,5 dożywotnia ograniczenia nie wykrywalne
0.04 dożywotnia obecna atmosfera
1,0 dożywotnia  
1.5 > 1 miesiąca łagodne pobudzanie układu oddechowego  
2,5 > 1 miesiąca    
2.0 > 1 miesiąca    
3.0 > 1 miesiąca umiarkowane stymulacja układu oddechowego
3.5 > 1 tydzień    
4.0 > 1 tydzień przesadna reakcja oddechowa  
4.5 > 8 godzin    
5.0 > 4 godziny silnie przesadna reakcja oddechowa  
5.5 > 1 godziny    
6.0 > 0,5 godziny silnie przesadna reakcja oddechowa, splątanie  
6.5 > 0,25 godziny    
7.0 > 0,1 godziny duszności i splątanie  
czwartek, 13 sierpień 2020 23:00

Społeczna Komisja Śledcza Covid19

Napisane przez
 • Poniżej przedstawiamy artykuł, który bezpośrednio zainicjował powstanie Społecznej Komisji Śledczej:

  W oparciu o reakcję społeczną i poparcie wielu środowisk i osób w kwestii koncepcji powołania Społecznej Komisji Śledczej do spraw Covid19 , postanowiłem „przelać na papier” koncept jaki zrodził się w głowach wielu osób i podsumować wiele dyskusji, wniosków, pomysłów wielu osób, które zaniepokojone są sytuacją na świecie, w szczególności wieloma niejednoznacznymi i nie logicznymi działaniami rządów krajów świata, postanowiły zainicjować działania, które mają wyjaśnić te wątpliwości. Szczególnie że działania te mają przeogromny wpływ na nasze życie a wydają się często pozbawione podstaw , lub opierają się na błędnej ocenie sytuacji.

   

  Na wniosek wielu osób, poproszono mnie aby spisać do użytku publicznego plan działań mający za cel wyjaśnienie takich wątpliwości i w oparciu o naukowe i prawne zasady przeprowadzenie całego procesu wyjaśniającego wątpliwości jakie coraz liczniej wynikają z dochodzących nas wiadomości z kraju i ze świata.

  Celem inicjatywy ma być powołanie Społecznej Komisji Śledczej, która ma mieć jako swój cel zgromadzenie środków organizacyjnych i logistycznych oraz wsparcie merytoryczne działań wyjaśniających w sposób prawny i ekspercki wątpliwości które trapią wielu członków społeczeństwa. Starać się będziemy aby inicjatywa ta otrzymała też wsparcie licznych organizacji pozarządowych, a współpraca była oparta na wielostronnej sieci współpracy. Zadaniem SKSCovid19 miało by być koordynowanie działań współpracy, podejmowaniu działań w oparciu o debaty członków organizacji, o jak najbardziej płaskiej strukturze organizacyjnej, zapewnieniu pełnej transparencji i przejrzystości. Wplecione by mogły być zasady nowych inicjatyw społeczno-politycznych opartych na prawie każdego do zainicjowania prawa weta, zgłoszenia inicjatywy uchwały działań czy konkretnego projektu, z możliwością też zorganizowania referendum wśród uczestników organizacji, czy również społecznej inicjatywy referendalnej. Czyli zgodnie z uwarunkowaniami jakie obecnie głoszone w dynamicznie rozwijającym się ruchu WIR.

  Aby działania te były „czyste” i nie budziły wątpliwości co do intencji i formy działań, na każdym etapie będą one transparentnie i przejrzyście realizowały zlecone przez społeczność członkowską działania, dając mandat i wskazując grupie koordynacyjnej kierunki działań.

  Działania które należało by spełnić, aby cały projekt odniósł sukces, podzielić należy na etapy, z których pierwszy to zainicjowanie działań organizacyjnych, zapewniających wspólne założenie organizacji, która będzie reprezentowała działania społeczność w aspekcie działań społeczno-prawnych, a które to działania będą się opierały o też różne etapy działań. Ponieważ bardzo istotny jest tu czas, ważne jest aby organizacja powstała jak najszybciej, i abyśmy nie czekali na długie, często bardzo rygorystyczne procesy rejestracyjne w sądach, ale w fazie pierwszej utworzyli stowarzyszenie zwykłe. Było by ono w swojej formule organizacją oddolną, społeczną – z docelowym przejściem na organizację rejestrowaną w sądzie, czyli stowarzyszeniem rejestrowanym w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy). Ta forma ma pełną osobowość prawną.

  Największą wadą i kosztem przy prowadzeniu stowarzyszeń jest obsługa księgowa – wymagają one prowadzenia pełnej księgowości, rozpisywania kosztów według kont księgowych, prowadzenia pełnej rejestracji zdarzeń finansowych – to największy koszt takiej formy działań, wymaga profesjonalnej obsługi księgowej. Ale zapewnia też transparencję finansowania, wydatków i przychodów.

  Stowarzyszenie zwykłe ma zdecydowanie prostszą strukturę organizacyjną i nie posiada osobowości prawnej. Jest ono dużo prostsze do założenia, choćby z tego względu, iż nie musimy go nigdzie rejestrować i może zostać założone już przez 3 osoby fizyczne.

  Stowarzyszenie zarejestrowane, jak sama nazwa wskazuje, musi zostać zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestracja w KRS daje stowarzyszeniu wiele uprawnień, m.in.: nadaje stowarzyszeniu osobowość prawną, jest organizacją pozarządową, może korzystać z różnych źródeł finansowania. Do jego założenia niezbędne jest uchwalenie statutu i wybranie komitetu założycielskiego. Minimalna liczba założycieli – 15 osób.

  Aby założyć najprostrze stowarzyszenie zwykłe potrzebne są minimum 3 osoby, które podpiszą listę założycielską i zgłoszą ten fakt do wybranej jednostki administracyjnej -

  Generalnie, stowarzyszenie charakteryzuje się:

  1. dobrowolnością – swobodą zakładania, jak i przystępowania i występowania ze stowarzyszenia;
  2. samorządnością – samodzielnością w określaniu celów, programu działania i struktur organizacyjnych, a także niezależność wobec innych podmiotów;
  3. trwałością – istnienie stowarzyszenia jest niezależne od jego składu (oby zachowana była minimalna liczba założycieli, w zwykłym – 3, w zarejestrowanym - 15);
  4. działanie w celach niezarobkowych.

  Działaniem stowarzyszeń kieruje statut, w którym określone są ścisłe reguły działania, począwszy od celów, sposobów realizacji, formy zarządzania, określenie wyboru reprezentantów i zarządu stowarzyszenia, formy przynależności, sposobów finansowania i zarządzania majątkiem oraz określenia zasad podejmowania decyzji czy określenia sposobu zakończenia, rozwiązania stowarzyszenia, przekazania majątku itp. Dobrze napisany statut jest podstawą działań i określać on powinien wiele możliwych działań, które mogą wystąpić w czasie funkcjonowania organizacji, aby zabezpieczyć możliwość realizacji statutowych działań, zabezpieczał też organizację przed tzw. wrogim przejęciem. Szczególnie taka forma jest wymagana przy zakładaniu i działaniach stowarzyszenia rejestrowanego w KRS. Przy stowarzyszeniach zwykłych nie wymaga się aż tak rozbudowanej formy reguł działań statutowych.

  W celu zainicjowania efektywnego działania wskazane jest założenie stowarzyszenia zwykłego , zarejestrowanie go i rozpoczęcie działań przygotowujących do rejestracji stowarzyszenia rejestrowego. Ważne aby od samego początku, kierując się zdrowym rozsądkiem określić zasady które zapewnią społeczny i oddolny wpływ na działania.

  Podział działań członków musi mieć już miejsce od samego początku – musimy wydzielić grupy zadaniowe, które zajmą się konkretnymi działaniami, w tym przede wszystkim powstać musi grupa zarządzająca – koordynująca działania całej organizacji.

  Wśród działań inicjujących funkcjonowanie Społecznej Komisji Śledczej wydzielić możemy na początek:

  1. powstanie grupy założycielskiej, spisanie podstawowych zasad funkcjonowania stowarzyszenia zwykłego i zgłoszenie rejestracyjne organizacji
  2. zainicjowanie powstania grup zajmujących się marketingiem, budową i administrowaniem stroną www oraz forum komunikacyjnym, grupy zajmującej się szukaniem ekspertów w dziedzinach zgodnych z celami działań komisji - a w szczególności środowisk naukowych i medycznych oraz też prawnych, grupy zajmujących się współpracą z jednostkami badawczymi, laboratoriami, ośrodkami edukacji akademickiej, grupy logistycznie zajmującej się organizowaniem wsparcia społecznego i rozszerzania wiedzy o działaniach SKSCovid19 w społeczeństwie i organizowaniem spotkań i eventów lokalnych oraz prezentacją działań komisji , grupy zajmującej się pozyskiwaniem środków na działanie stowarzyszenia,
  3. wyznaczenie grupy koordynującej działania komisji i tworzącej wstępny zarząd, który będzie odpowiadał za realizację celów statutowych i zapewniał najbardziej optymalną współpracę wszystkich grup, tak aby działania były jak najbardziej efektywne i optymalne.
  4. Zainicjowanie frontu porozumienia narodowego – nawiązania współpracy z organizacjami poza rządowymi, które również wyrażą chęć wsparcia projektu i aktywnego brania w nim udziału, w formie która wydaje się być idealna do tego typu działań – wielobiegunowej sieci współpracy – której ogólne zasady określone są m.in. w tym miejscu: http://sgdw.pl/index.php/wspolpraca - jest to wynik prac koncepcyjnych które powstały jeszcze w 2016 roku, ale wydają się być idealnym rozwiązaniem do działań w ramach takiej właśnie struktury organizacyjnej – zapewniając nie tylko oddolność, wpływ na działanie całej organizacji, transparentność i bezpieczeństwo.
  5. Szczególnie ważne będzie stworzenie zespołu eksperckiego, który będzie stanowił trzion działań komisji śledczej, oraz grupy liderów – trybunów, którzy będą bezpośrednio reprezentantami SKSCovid19 i to oni będą grupą prowadzącą działania wyjaśniająco-śledcze, w oparciu o przygotowane wraz grupami eksperckimi badania i wyjaśnienia. Tu szczególnie ważne będzie przygotowanie czytelnych procedur badawczych opierających się na naukowych podstawach w dziedzinach związanych z efektami działań Covid19 a szczególnie w aspektach medycznych, zagrożeń zdrowia i życia, kosztów społecznych, gospodarczych, efektywności dotychczasowych działań, oceny sytuacji, oceny założeń decyzyjnych w sytuacji jaka miała miejsce, wskazanie też sugerowanych rozwiązań dających zabezpieczenie społeczeństwu jego prawidłowego funkcjonowania w obliczu ogłoszonej pandemii.

  Sądzę że ten etap ogólności będzie się rozszerzał i bardziej precyzował,  z rzeczy pilnych do zrealizowania na dzień dzisiejszy jest:

  • Zarejestrowanie stowarzyszenia – określenie siedziby (adres), miejsca rejestracji, wyznaczenie tymczasowego zarządu, określenie tymczasowego statutu, określenie wstępne celów działania. Wszystkie te działania skorygowane będą w fazie późniejszej o decyzje zorganizowanej debaty społecznej i oparte o głosowania członków organizacji, gdy nabierze ona już siły i ilość członków zapewni społeczny mandat do działań.
  • Zainicjowanie strony www – miejsca zamieszczania aktualnych wyników badań i działań komisji, przedstawiania ważnych aktualnych informacji i wydarzeń w kraju i na świecie, stworzenie grupy redakcyjnej zajmującej się zapewnianiem treści do zamieszczenia na stronie i filtrującej informacje pod względem ich prawdziwości i zgodności formalnej. Ważne, aby zleceniodawcą wykonania strony i forum, było właśnie stowatrzyszenie.
  • Stworzenie forum organizacyjnego, platformy komunikacji organizacji , gdzie podzielone będą wątki działań w zależności od zadań i kierunków działań, przydzielonych zadań, tematyki dyskusji. Pilnie potrzebne były by osoby które podjęły by się działań administracyjnych i moderatorskich. Grupa ta musiała by być pod szczególnym nadzorem, aby zapewnić bezstronność, obiektywizm i brak uprzedzeń a jednocześnie potrafiących realizować zadania administrowania forum, tworzenia działów i kategorii,nadawania uprawnień. To bardzo odpowiedzialne działania i wymagają naprawdę sporej wiedzy i doświadczenia. Struktura forum musiała by odzwierciedlać strukturę organizacyjną SKSCOVID19 i zapewnić pełną zgodność z zasadami jej funkcjonowania w oparciu o zasady współpracy sieciowej.

  Bardzo proszę osoby zainteresowane współpracą (konkret – działać musimy w wielu obszarach), o zgłaszanie się (rejestrację na forum) z określeniem swoich możliwości i umiejętności. W formularzu rejestracyjnym postaramy się takie informacje zbierać. Postaramy się zagospodarować te aktywa w sposób najbardziej optymalny, sugerując przydział do poszczególnych grup działania. Na dziś, potrzebni byli by jak wspomniałem informatycy z doświadczeniem w zarządzaniu forum (prawdopodobnie zbudowanym na silniku MyBB), graficy, copywriterzy , twórcy treści, redaktorzy, prawnicy, osoby które przygotowały by statut organizacji, osoby mogące zaprosić do współpracy ekspertów, osoby z predyspozycjami do prowadzenia działań badawczo – śledczych.

  W artykule tym jak najszybciej postaram się zamieścić w stopce adres forum, pod jakim będziemy dalej prowadzić działania inicjujące powstanie SKSCOVID19 a później, wspólne zarządzanie projektem.

  Na forum rozbijemy go na poddziały i tam będzie można w grupach tematycznych zacząć realizację tego projektu. Tam też pojawią się bardziej szczegółowe rozwinięcia poszczególnych bloków działań i potrzeb oraz nanosić będziemy składy osób, które podejmą się działań realizacyjnych w poszczególnych grupach działań. Nasz siła to ilość zaangażowanych osób, płaskie struktury zarządzania i podejmowania decyzji, demokratyczne zasady funkcjonowania.

  Proszę o uwagi i sugestie – jeszcze na tym etapie będą one ważne, aby pewne rozwiązania wprowadzać od samego początku – transformacja pewnych zasad organizacyjnych na inne w późniejszej fazie może być bardzo skomplikowana i przynieść może spore straty potencjału.

  Przypominam, w najbliższym czasie pojawi się tu informacja o lokalizacji forum. Śledź nasze działania.

   

  Źródło: http://sgdw.pl/index.php/aktualnosci/51-spoleczna-komisja-sledcza-covid-19

O Społecznej Komisji Śledczej

Powstaje jako oczekiwanie społeczne i z inicjatywy wielu środowisk, zainteresowanych wyjaśnieniem sprawy pandemii i działań rządu i środowisk medycznych i naukowych. Zbyt wiele wydarzeń i działań budzi wątpliwości, nie tylko w zakresie zapobiegania , skutecznych procedur medycznych, badań naukowych, podstaw wyliczania przypadków chorobowych i śmierci związanych z Covid19.