Działamy dla społeczeństwa, dla naszych rodzin

Musimy działać sprawnie, aby zapewnić przyszłość naszych bliskich

ZAUFANIE DLA WŁADZ
ZAUFANIE DLA WŁADZ

Sprzeczne informacje i budzące się wątpliwości wymagają działań społecznych. Musimy wyjaśnić wiele spraw które budzą nasze wątpliwości. Czy zrobiono wszystko co możliwe aby chronić nasze zdrowie i życie? Czy dokonano prawidłowej oceny zagrożeń? Czy podjęto najbardziej korzystne działania? Czy podjęte działania nie stwarzają większych zagrożeń? Czy prawidłowo ocenniane są skutki działań? Czy przy podejmowaniu decyzji decydenci, nasi przedstawiciele w systemie władzy kierują się dobrem społecznym?

KOMISJA ŚLEDCZA
KOMISJA ŚLEDCZA

Coraz więcej informacji wskazuje na działania które dla społeczeństwa wydają siębyć szkodliwe. Zapłacić możemy za to wszyscy. Czy rząd kieruje się tylko i wyłacznie interesem społecznym? Podejmowane decyzje budzą coraz więcej wątpliwości, a każde działania które negują oficjalne przekazy są zwalczane w sposób który chyba najbardziej wzbudza podejrzenia, czy nie są to działania sprzeczne z interesem publicznym, społecznym. A przecież dotyczy to naszego zdrowia i życia, podstaw istnienia.

Naszym celem jest nie tylko krytyka, ale znajdowanie rozwiązań jak najlpszych i najkorzystniejszych.

SZUKAJMY RAZEM ROZWIĄZAŃ
SZUKAJMY RAZEM ROZWIĄZAŃ

Każdy problem można rozwiązać na różne sposoby. Czasem rozwiązania są w zasięgu ręki, czasem nie widzimy tego co najprostrze czy najbardziej efektywne. A znane są rozwiązania inne, które mogą być korzystniejsze czy stanowiące mniejsze zagrożenie dla społęczeństwa, ludzi chorych, zdrowych, zagrożonych..

Szukajmy wspólnie rozwiązań opartych na mocnych podstawach naukowych, korzystając z najnowszysch zdobyczy techniki i nauki. 

 

To chyba najważniejsze zagadnienie. To właśnie z tym aspektem wiąże się cała problematyka problemu, jaki stworzył się na świecie i dotyka nas wszystkich. Pojawia się tu mnóstwo wątpliwości i pytań, czy zagadnienia te są należycie rozwiązywane, czy postęp[owanie wobec zagrożeń jest zgodne z interesem społęcznym, przeprowadzane procedury lecznicze opierają się na rzeczywistych potrzebach i oczekiwaniach, czy działania oparte na bliżej nie określonych procedurach nie wprowadzają większych zagrożeń i przyczyn śmierci wielu chorych?

Zagadnienia jakie należy poruszyć w tym dziale są bardzo rozległe i długo możnba by o nich pisać. Skupmy sie na początku na najważniejszych:

 • Jakie ośrodki naukowo badawcze zajmują się pracami badawczymi nad Covid-19
 • Czy wsparcie rządopwe dla takich ośrodków jest wystarczające?
 • Jakie są procedury i procesy lecznicze stosowane wopbec chorych na Covid-19?
 • Jak ocenia się wpływ Covid-19 na śmiertelność pacjentów?
 • Na jakiej podstawie podejmuje się decyzje wprowadzające konkretne procedury medyczne w tej sprawie?
 • Czy wspiera się ośrodki pracujące niezależnie nad lekami wspierającymi leczenie Covid-19?
 • Jakie są alternatywne metody rozwiązania problemów z Covid-19 do preferowanego przez korporacje medyczne przeprowadzenie szczepień profilaktycznych?
 • Czy jest wytypowany ośrodek badań nad skutkami proponowanych szczepień profilaktycznych, oceniający niezależnie ich skutki działań?
 • Na jakiej podstawie przekazuje się informacje o wątpliwym charakterze, przyjmując że choroby współistniejące nie są przyczyną śmierci i obwinia si e zawsze za to Covid-19, jeśli zdiagnozowano u chorych tą właśnie chorobę?
 • Jaki ośrodek i jakim rodzajem badań weryfikuje prawidłowość i skuteczność działania testów na Covid-19?
 • Czy prowadzi się prace badawcze, umożliwiające weryfikację przypadków chorych na Covid-19?

To jeden z najważniejszych elementów do oceny sytuacji jaka zwoiązana jest z oceną zagrożenia z chorobą Covid-19. Kwestie ekonomiczne dotykają nas wszystkich, a przyjęte rozwiązania budzą wiele wątpliwości. Nie wiemy, czy przeprowadzane są analizy porównawcze różnych rozwiązań zastosowanych w różnych krajach i czy wyciąga się z tego wnioski. Wstępna ocena statystyczna sytuacji wskazuje że niekoniecznie rozwiązania zastosowane w naszym kraju służą rozwiązaniem problemu, a elementarna logika wskazuje długofalowe skutki podjętych działań mogą być wręcz katastrofalne.

Dlatego też chcemy:

 • Przeprowadzić niezależne analizy skutków gospodarczych i ekonomicznych podjętych decyzji
 • Stworzyć zespół ekspercki, który będzie mógł przygotować propozycje rozwiązań łagodzące skutki ekonomiczne pandemii
 • Zbadanie czy istniały podstawy aż tak radykalnych rozwiązań, wpływających na funkcjonowanie całego państwa, czy też może działania te są zbyt delikatne i mało radykalne
 • Zbadanie źródeł podstaw podejmowania decyzji rządowych w kwestii walki z chorobą Covid-19

Rodzina, dom, nasi najbliżsi, znajomi. Każdego z nas dotykają te same problemy, Ich zakres jest olbrzymi, poza aspektem zdrowotnym, nie mniej ważny to aspekt ekonomiczny. Zarządzony lockdown niszczy nasze możliwości przetrwania na poziomie ekonomicznym, a niektóre działania wręcz wskazują niemal celowe działania destrukcyjne w tym zakresie. Czy mają one uzasadnienie? Podobnie a nawet przede wszystkim można ocenić sytuację w dziedzinie medycyny - czy podjęte działania przybliżyły nas w kierunku rozwiązania problemu, czy zminiejszyły zagrożenie? Czy wprowadzone procedury zabezpieczające nie wprowadza większego zagrożenia dla życja i zdrowia społeczeństwa? Jakie są metody leczenia i na jakiej podstawie się je stosuje? Kto i gdzie przeprowadza badania mogące nas przybliżyć do rozwiązania problemu z Covid-19?

Wstępnie wskazujemy parę punktów szczególnie ważnych:

 • Na jakiej podstawie podejmuje się decyzje mające wpływ na życie milionów obywateli
 • Jak są zorgannizowane działania badawczo-naukowe i system ich koordynacji i analizy?
 • Czy przekazuyje się wystarczające środki na badania rozwiązań mogących rozwiązać problem Covid-19?
 • Jakie inne działania niż oczekiwanie na szczepionkę podejmowane są aby zmniejszyć zachorowalność i zwiększyć szanse na wyzdrowienie
 • Czy przeprowadzane są analizy oceniające skuteczność działań i ich ocenę zagrożeń?

Piętno Covid-19 i jej wpływ na relacje społeczne jest ogromne. Ograniczenie kontaktów zarówno wśród znajomych, rodziny, pracy odciska ogromne piętno na współżyciu społecznym. Szczególnie gdy dotyczy grup wyizolowanych społęcznie i mających już wcześniej ograniczony kontakt z innymi osobami. Zakłóca to relacje i tworzy bezprecedensowy system nawyków, które mogą odcisnąć na społeczeństwioe bardzo silne i negatywne relacje. Wprowadza się przez liczne ograniczenia różne zachowania, których reperkusje są trudne do oceny. Czy na pewno są to działania skuteczne i słuszne?

Pojawia się trend izolacjonizmu społecznego, zakłócone są relacje społeczne. Doprowadza się do zaniku działania społęczeństwa jako grupy, redukuje się mozliwość współpracy i współdziałania. Czasem cisną się na usta słowa, które mogły by wskazać, że jest to w interesie rządzących, aby osłabić w społeczeństwie obronę przed działaniami destrukcyjnymi i szkodliwymi społecznie. 

Dlatego powinniśmy:

 • Zbadać skutki działań zapobiegawczych na relacje społęczne
 • Podjąć publiczną dyskusję nad skutkami decyzji związanych z wprowadzaniem izolacji społecznej i jej skutkami
 • Zająć się kwestią destrukcyjnego wpływu działań i zarządzeń na poziom edukacji naszych dzieci i wynikające z tego projekcje skutków w przyszłości
 • Zająć się analizą efektów obostrzeń na skutki psychicznej równowagi społęcznej i przeniesienie jej na zdrowie społeczeństwa

Wirus SARS-Cov-2 ma zasięg ogólno światowy. Dotyczy całej populacji i praktycznie całego świata. Więc i działania muszą być globalne, między narodowe. Zakres działań i ich wspólne elementy wskazują że działania te są koordynowane wspólnie, i że podejmowane są w ośrodku, który przekazuje je do dalszej realizacji do poszczególnych państw. Takie centralne działania są potencjalnie groźne, ponieważ ich skala może sprawić, że jeden bład decyzyjny może być śmiertelnie zgubny w skutkach dla całej populacji.

Stąd konieczna jest współpraca na szczeblu międzynarodowym organizacji społecznych i oddolnych, które muszą kontrolować tego typu działania. To kwestia naszgo przeżycia jako ludzkość. Dlatego też musimy nawiązać współpracę międzynarodową w zakresie:

 • Badań skutków i przeciwdziałania choroby związanej z SARS-Cov-2
 • Wspólnych badań naukowych i medycznych związanych z rozwojem rozprzestrzeniania się Covid-19
 • Korzystanie z badań przeprowadzanych w różnych krajach i ich koordynacja
 • Wykorzystanie wspólnych możliwości i potencjału naukowo badawczego
 • Kontrola i sprawdzanie wszystkich skutków zarządzeń i koncepcji działań
 • Zbieranie i obróbka danych statystycznych aby wyciągnąć wnioski i przewidywać trendy skutków podjętych działań lub ich zaniechania

To właśnie media oceniane są za główne źródło paniki pandemicznej i ich stwórcę. Wiele ocen działań mediów oraz wprowadzany system kontroli publikacji coraz bardziej ogranicza możliwość wypowiedzi się i przedstawienia alternatywnego zdania na temat prezentowanej głównie w mediach pandemii. Spotyklamy coraz więcej wypowiedzi ekspertów, lekarzy,naukowców czy nawet całych ośrodków naukowych i szpitali wskazujących zupełnmie inne dane i ocenę sytuacji niż ta którą przedstawiają nam media. Jest to dziedzina wskazywana jako czwarta władza i jej sposób kreowania rzeczywistości jest najbardziej skuteczny. Wątpliwości coraz większe budzi jej działanie wobec społeczeństwa, a szczególnie sposób informowania i wprowadznie licznych działań przypominających bardzo agresywną politykę ograniczania wolności słowa. Dotyczy to szczególnie działań różnych mediów społecznościowych jak Facebook, Twitter, YouTube.

Dlatego też powinniśmy jak najszybciej wyjaśnić: 

 • Jakie są źródła informacji przekazywane nam przez media, szczególnie dotyczące zachorowań i przypadków śmiertelnych
 • Jakie są kryteria informowania społeczeństwa i dlaczego nie są to kryteria zrównoważone
team2-370x334.png

Budujmy wspólnie naszą przyszłość

To od nas zależy jak będzie ona wyglądała

Kontrola społeczna i wspólne oddolne działania

To my, społeczeństwo powinniśmy decydować co jest dla nas dobre. Obecnie dochodzi do sytuacji, gdy decyzja jednego urzędnika decyduje o życiu i zdrowiu milionów. Niewielki błąd, złe podstawy, nie uwzględnienie wszystkich czynników może zaowocować katastrofą dla milionów ludzi i sprowadzić może śmiertelne wręcz zagrożenia. Nie możemy do tego dopuścić!

Cz mamy nadal zaufanie?

Działania służby zdrowia budzi coraz więcej wątpliwości. Obecny problem z Covid-19 ukazuje nam to w pełnym widoku. Teraz musimy walczyć z zagrożeniem i pokonać je jak najmniejszym kosztem społecznym. Ale zebrane doświadczenia powinny przekuć się na koncepcję zmian i reformy służby zdrowia na podstawie szerokich konsultacji społecznych opartych na opiniach ekspertów.

Nasze opinie i wolność słowa

Obserwujemy coraz bardziej rozbudowaną kontrolę wypowiedzi i publikacji. Kto za to odpowiada i dlaczego ogranicza się możliwość przedstawiania swojego stanowiska w publicznych czy socjalnych mediach?

Czy jeśli mamy jako obywatele wątpliwości co do decyzji naszych przedstawicieli - dlaczego nie mamy prawa wyrażania swoich opinii i zdania?

O Społecznej Komisji Śledczej

Powstaje jako oczekiwanie społeczne i z inicjatywy wielu środowisk, zainteresowanych wyjaśnieniem sprawy pandemii i działań rządu i środowisk medycznych i naukowych. Zbyt wiele wydarzeń i działań budzi wątpliwości, nie tylko w zakresie zapobiegania , skutecznych procedur medycznych, badań naukowych, podstaw wyliczania przypadków chorobowych i śmierci związanych z Covid19.